Al. M.J.Piłsudskiego 2/8 lok. 312,
10-576 Olsztyn

Obsługa prawna/zakres usług

Obszary praktyki:

  • Prawo cywilne (w szczególności kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym, zobowiązania umowne, sprawy spadkowe, dochodzenie odszkodowań, windykacja należności, obrót nieruchomościami, postępowanie wieczystoksięgowe, ochrona prawa własności, ochrona dóbr osobistych, sprawy związane z zasiedzeniem)

  • Prawo rodzinne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem rodzinnym, rozwody i separacje, sprawy alimentacyjne, ustroje majątkowe, podział majątku wspólnego, ustalanie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalanie ojcostwa/macierzyństwa, uprowadzenie dziecka, postępowanie międzynarodowe dotyczące spraw związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej)

  • Prawo karne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem karnym oraz reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, jak też w procesach karnych przed sądami wszystkich instancji zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego)

  • Prawo karne wykonawcze (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem orzeczeń karnych, m. in. warunkowe przedterminowe zwolnienia, przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, rozkładanie kar grzywny i należności sądowych na raty, dochodzenie odszkodowań z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania)

  • Prawo administracyjne (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem administracyjnym, sprawy z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, reprezentowanie przed organami i sądami administracyjnymi wszystkich instancji, przygotowywanie skarg i odwołań od decyzji organów administracji)

  • Prawo pracy (kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, mobbing, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, opracowywanie regulaminów pracy, zwolnienia grupowe)

  • Prawo gospodarcze (kompleksowe doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i prawa spółek, stała obsługa prawna przedsiębiorców, rejestracja spółek, udział w negocjacjach handlowych, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, reprezentacja przed sądem w sprawach związanych z prawem gospodarczym i handlowym, windykacja należności)

  • Prawo drogowe (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z problematyką transportu drogowego, rekonstrukcja wypadków drogowych, odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wypadków, kwestie związane z transportem drogowym, uzyskiwanie i utrata uprawnień do kierowania pojazdami)

  • Prawo łowieckie (kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z wykroczeniami i przestępstwami łowieckimi, kwestie związane z odszkodowaniami za szkody związane z działalnością łowiecką, a także reprezentowanie stron przed Sądem Łowieckim),

  • przepisy regulujące kwestie dostępu do broni palnej i jej posiadania (kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania uprawnień do posiadania broni palnej, jej posiadania oraz obrotu prawnego bronią i amunicją, reprezentowanie stron przed urzędami, w tym przed wydziałami postępowań administracyjnych przy KWP Policji, współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się szkoleniami strzeleckimi i działalnością proobronną)